Tumblr Crushes:
cuddlytier
flytothelightx
typhlosion
sunyshoretitty
hajiketoast
cuddlyheartless
collyridam
shizui
bluejaysgifs
k